Nowym Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu została pani Renata Czernecka. O jej wyborze informowaliśmy w naszym artykule.  W dniu 27 lipca na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Żywcu została oficjalnie przedstawiona i nakreśliła sytuację w jakiej znajduje się obecnie rynek pracy w naszym powiecie. Przedstawiła też dotychczasowe działania w zakresie ograniczenia stopu bezrobocia oraz plan działań na najbliższe lata.

Rynek pracy jest zjawiskiem dynamicznym, wrażliwym na czynniki m.in. ekonomiczne, polityczne, społeczne, zarówno w skali mikro jak i makro. Analizując rynek pracy w powiecie żywieckim należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż od kilku lat obserwujemy systematyczny spadek ilości osób bezrobotnych.

Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych przełożyło się na spadek stopy bezrobocia, czyli procentowego udziału liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo.

Zjawisko to ilustrują przedstawione wykresy.

{gallery}662{/gallery}

W miesiącu styczniu 2018 roku stopa bezrobocia  wynosiła 7,3 punktu procentowego, natomiast na dzień 30-go maja 2018r. spadła do poziomu 6,7 punktu procentowego, a więc w przeciągu pięciu miesięcy  uległa zmniejszeniu o 0,6  punktu procentowego.


W miesiącach lutym oraz marcu zaobserwowano wzrost liczby osób bezrobotnych   w stosunku do danych z końca 2017 roku oraz początku bieżącego roku.. Ze względu na specyfikę lokalnego rynku pracy początkowe miesiące roku kalendarzowego uważa się za tzw. „martwy sezon”, gdyż pracodawcy składają niewielkie ilości ofert pracy. Podkreślić należy, iż w miesiącu maju zanotowano wyraźny spadek stopy bezrobocia w porównaniu do poprzednich miesięcy. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w ostatnich kilku latach nie odnotowano tak niskiej stopy bezrobocia jak ta na dzień 30-go maja bieżącego roku.

            Powiat żywiecki jest powiatem w głównej mierze wiejskim – w jego skład wchodzi miasto Żywiec oraz 14 gmin wiejskich. W związku z tym większość osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu pochodzi z terenów wiejskich.

 

 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom większości osób bezrobotnych,  w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu działa sześć Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych rozmieszczonych  w gminach najbardziej oddalonych od siedziby Urzędu.

 1. Jeleśnia: Urząd Gminy Jeleśnia, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia tel: 33 863 07 11
  Godziny otwarcia: 7:30-14:00 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
 2. Milówka: Urząd Gminy Milówka, ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka tel. 33 863 71 90 wew. 26tel: 33 863 07 11
  Godziny otwarcia: 7:30-14:00 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
 3. Rajcza: 34-370 Rajcza, Rajcza 54 A, tel.  33 864 30 58
  Godziny otwarcia: 7:30-14:00 w poniedziałek, wtorek, środa
 4. Ślemień: Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”, ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień, tel. 33 865 43 53
  Godziny otwarcia: 7:30-14:00 środa
 5. Ujsoły: Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, tel. 33 864 73 50 wew. 35
  Godziny otwarcia: 7:30-14:00 czwartek, piątek
 6. Węgierska Górka: Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, os. XX-lecia RP II 12, 34-350 Węgierska Górka, tel. 33 864 21 87
  Godziny otwarcia: 8:15-14:30 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

         W Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz poszukujące pracy z terenu Żywiecczyzny mogą skorzystać z usługi pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego. Ponadto dzięki LPIK-om bezrobotni bez prawa do zasiłku nie są zmuszeni do ponoszenia kosztów dojazdu do siedziby Urzędu w Żywcu, dzięki czemu mogą swobodnie korzystać z usług i instrumentów rynku pracy dostępnych w ramach ustalonego profilu pomocy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu podejmuje szereg działań mających na celu zaktywizowanie zawodowe zarejestrowanych osób bezrobotnych. Jak widać na przedstawionym wykresie, najpopularniejszą formą aktywizacji zawodowej pozostają staże – cieszą się one popularnością zarówno wśród pracodawców jak i osób bezrobotnych.

 

 

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą. Pracodawca pozyskuje osoby do pracy bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia.

Najpopularniejsze stanowiska oferowane w ramach odbycia stażu to:

 • pracownik biurowy,
 • sprzedawca,
 • pomoc kuchenna,
 • pomoc nauczyciela,
 • referent,
 • drwal,
 • pracownik budowlany,
 • recepcjonista,
 • pokojowa,
 • kosmetyczka,
 • fryzjer,
 • księgowy.

Do końca bieżącego roku Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu zamierza podpisać umowy o organizację stażu dla kolejnych osób. Będą one  współfinansowane                           z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).

Celem projektu PO WER jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Natomiast celem Regionalnego Projektu Operacyjnego jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, w szczególności osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych,  długotrwale bezrobotnych oraz  o niskich kwalifikacjach, a więc grup, które dominują w strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Żywcu.

Należy zaznaczyć, iż staże to tylko jeden ze sposobów aktywizacji zawodowej zaplanowany w ramach Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2018-2020. Przyjęta strategia została opracowana przy uwzględnieniu potrzeb lokalnego rynku pracy, tak aby w pełni wyjść naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych, poszukujących pracy, a także pracodawców. Przyjęte założenia mają na celu sukcesywne zmniejszanie stopy bezrobocia w powiecie przy jednoczesnym obniżeniu ilości osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Źródło i materiały: Powiatowy Urząd Pracy Żywiec

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail